หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 
 
       
 
       
    ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
    ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา
    ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
    ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น อสม. กช.
    การพัฒนาศักยภาพอนามัยและศูนย์บริการ สาธารณสุข
    ป้องกันแก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 
       
 
       
    บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ
    ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
    ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
    ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อม
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเรือ และที่จอดรถ
    พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 9,214,001 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875