หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

เรือนพฤกษา
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ขอความอนุเคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาส่วตำบลคลองพระอุดม
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
   
 
   
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 205 
ประชาสัมพันธ์การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 193 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 141 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 172 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุด [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 130 
ผักตบชวา สร้างปัญหาจริงหรือ? [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 215 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ในรอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 173 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 149 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 145 
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 190 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ประจำปี2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 186 
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 404 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 183 
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 254 
 
 
 
 
 
   
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
 
       
 
 
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 275  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 147  ตอบ 0  
ขออนุญาตขอคำปรึกษาเรื่องการทำการเกษตร(สมาชิกใหม่) (24 พ.ค. 2562)    อ่าน 396  ตอบ 1  
 
   


จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพ [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอ [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โ [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (จากบ้านน [ 2 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านแหลมกลาง หมู่ที [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างเช่าอุปกรณ์หลอดไฟฟ้าสีสำหรับใช้เฉลิมพระเกียรติ [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลางหมายเล [ 2 ส.ค. 2562 ]ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แล [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมถมแล้ว จำนวนไม่น้อยกว [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่ [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ [ 30 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ แ [ 30 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองพร [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติโครงก [ 18 ก.ค. 2562 ]

 
       
 
   
นบ0023.5/ว935 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4054 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามปฏิทินฉบับปรับปรุงโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4053 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว154 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว930 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว4050 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว4052 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๗/๒๕๖๒  [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว4048 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว14334 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 ส.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3996 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว919 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/918 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 4 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว917 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว923 จัดทำเอกสารสรุปผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3995 ซักซ้อมแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3999 โครงการสัมมนาเขิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว922 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว922 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว916 เผยแพร่หนังสือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education [ 16 ส.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว4000 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 15 ส.ค. 2562 ]   
 
       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player