หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดสะพานสูง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองพระอุดม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรี [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 148 
ประกาศแผนประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่ว [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอร [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 129 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 285 
 
 
 
 
 
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว494 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
 
       
 
 
 
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 819  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 388  ตอบ 2  
 
   


จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุร [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุรี [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิต [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองค [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 20 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ [ 19 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) [ 19 ธ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเ [ 18 ธ.ค. 2562 ]ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ น [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7651 นนทบุรี [ 12 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยสำหรับเด็กเล็ [ 28 พ.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81- [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕ [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕ [ 31 ต.ค. 2562 ]

 
       
 
   
นบ0023.3/ว801 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 [ 18 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.2/ว40 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.3/ว798 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.3/ว800 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment [ 18 ก.พ. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 199 ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Competency Test : LCT [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 799 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 779 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.2/ว200 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถานบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.2/ว198 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ และแหล่งข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.2/ว197 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.3/ว203 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ0023.5/ว194 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 188 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NTเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT [ 14 ก.พ. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 177 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ [ 14 ก.พ. 2563 ]   
นบ0023.5/ว730 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]   
นบ0023.2/ว31 ส่งประกาศ ก.อบต. จ.นนทบุรี  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 729 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 182 หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 180 สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงในการตรวจดูแลความประพฤติและจุดเสี่ยงการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 686 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018  [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 2,843,596 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875