หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม

วัดบางจาก

วัดสะพานสูง

วัดโปรดเกษ

วัดท้องคุ้ง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 
 


โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยมีกิจกรรมกวา [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 


นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เข้าร่วมงานพิธีมอบทุนการศึ [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 31 


ประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมคลองพระอุดม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 24 


นายประยูร อรัญญิก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบบคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีประดับ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 28 


ประกาศแผนดำเนินงาน โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมค [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริม [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ตำบล คลองพระอุด [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี เรือง บัญชีรายรับรายจ่ายในการเล [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศอำเภอ ปากเกร็ด เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 3 ต.คลองพร [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 10- 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ เซ็นท [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการข [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 27 
ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่่อรับ-ส่ง หน้งสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำ [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมา [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเก [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
 
 
 
 
 
   
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
       
 
 
 
ขอเชิญชาวตำบลคลองพระอุดมทุกท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวความพร้อมในการจัดตั้งตลาดน้ำวัด (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 362  ตอบ 3  
สุนัขในชุมชน (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 30  ตอบ 1  
เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 44  ตอบ 1  
 
   


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 12 พ.ค. 2565 ]โครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างวัดโปรดเกษ หมู่ที่ 2 ผิ [ 29 เม.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ผ [ 29 เม.ย. 2565 ]โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๔๕๗ นนทบ [ 7 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕๓ นน [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิ [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธี [ 1 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขป [ 1 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอน [ 24 มี.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420- [ 24 มี.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธี [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข [ 15 มี.ค. 2565 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี [ 15 มี.ค. 2565 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 2 มี.ค. 2565 ]

 
       
 
   
นบ 0023.3/ว1814 การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1784 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1785 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1794 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว440 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว1693 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ 0023.3/ว1641 ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.2/ว73 ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว1737 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.5/ว1723 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1788 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1789 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1772 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1769 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว1771 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นบ0023.3/ว424 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.4/ว1770 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดดให้มีแผนที่ท้าย  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว1773 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.3/ว1739 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
นบ0023.2/ว428 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลด้านการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ค. 2565 ]  
 
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 9,213,857 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875
 

facebook
อบต.คลองพระอุดม

facebook
อบต.คลองพระอุดม
อบต.คลองพระอุดม