หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม นำโดย นายสนิท นวลละออ นายกองค์กา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญั [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนั [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 83 
คู่มือ มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาด ของโรค [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาท [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแห [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รั [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 134 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 92 
 
 
 
 
 
   
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/17630-17641  [ 28 ก.ย. 2563 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2940 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค กพส. มท 0810.7/ว2983  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17551-17626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17464-17539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17388-17463 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17361-17387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
 
       
 
 
 
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 895  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 136  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 453  ตอบ 2  
 
   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยเกษตรสัมพันธ์ [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสน [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า จำนวน [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขท [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมโป๊ะ ซอยท่าใหม่ หมู่ ๑ ตำบลค [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้าง่ซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๑๔๑ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ น [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนบ้านทุกแบบที่ยื่นอนุญาตก่อสร้ [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเล [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โด [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการคลองสวยน้ำใสใ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพ [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาค่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบร [ 17 ส.ค. 2563 ]

 
       
 
   
นบ0023.3/ว3933 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว962 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/963 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว974 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3883 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3880 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว3882 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว3915 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า Pre-exposure prophylaxis : PrEP  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
นบ0023.1/16199 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว964 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO และระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว3896 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว3890 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว16233 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว3886 การจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว3886 การจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว3885 การจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/ว179 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/ว3854 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/ว3855 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/ว3856 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 3,401,164 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875