หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม

วัดบางจาก
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดนนทบุรี และ อสม.ตำบลคลองพ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม แ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 


จุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในแต่ละหมู่ ตามโครงการเฝ้าระวัง ตวบคุม และป้องกัน [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
 
 
   
 
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เปิดรับลงทะเบียนสำหรับร้านค้าโครงการค [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ว่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสภานที่เป็นการชั่วคราว [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสร [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
จังหวัดนนทบุรีได้ส่งเรื่องประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การลงทะเบียนผู้ขอรับความช่วยเหลือต [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ ๒๕๓๕ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้าย [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ อำเภอปากเกร็ด เรื่อง การให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอปากเกร็ด ในสถ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1145/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานท [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศเรื่องการขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ปร [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศการประปานครหลวง จะทำก [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง โ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 83 
 
 
 
 
 
   
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
 
       
 
 
 
น้ำเสียจากรถขยะ (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 46  ตอบ 2  
เบอร์โทร 025017875 ไม่มีคนรับสาย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 136  ตอบ 3  
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 94  ตอบ 1  
 
   


จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕๓ นน [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับดำเนินโครงการส่งเสร [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยีย [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.คลองพระอุดม ในระบบจัด [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙ [ 27 พ.ค. 2564 ]ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไ [ 21 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ นนทบ [ 20 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบ [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองพระอุ [ 14 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลอ [ 14 พ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้า [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมโป๊ะซอยท่าใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพร [ 5 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 8170 [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7673 นนทบ [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (ชนิดน้ำ) จำนวน [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยว [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕๓ [ 27 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้า [ 16 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบั [ 5 เม.ย. 2564 ]

 
       
 
   
นบ 0023.5/;2322 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลภาคกลางซึ่งเป็นผู้แทนของจังหวัดนนทบุรี  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว2300 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 2321 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 2320 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 2319 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.2/ว2327 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว 2274 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว 2274 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว494 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศงบประมาณ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว2326 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. ทน. ทม.) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว493 ตอบแบบสอบถามออนไลน์เบี้ยความพิการ  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 2318 การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว486 ประชาสัมพันธ์สื่อการสอน  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว487 การรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว2299 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว2301 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.2/ว2298 เลื่อกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
นบ0023.2/ว113 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว2271 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว2249 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท. ปี 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
 
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 7,160,105 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875
 

facebook
อบต.คลองพระอุดม

facebook
อบต.คลองพระอุดม
อบต.คลองพระอุดม