หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม

วัดบางจาก
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ อำเภอปากเกร็ด เรื่อง การให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอปากเกร็ด ในสถ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1145/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานท [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศการประปานครหลวง จะทำก [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง โ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การสำรวจที่ดินและปลูกสร้างองค์การบ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราช [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองในพื้น [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 3 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
คำสั่งและประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
 
 
 
 
 
   
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
       
 
 
 
น้ำเสียจากรถขยะ (12 พ.ค. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 2  
เบอร์โทร 025017875 ไม่มีคนรับสาย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 113  ตอบ 3  
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 78  ตอบ 1  
 
   


จ้างเหมาซ่อมแซมโป๊ะซอยท่าใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพร [ 5 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 8170 [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 7673 นนทบ [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (ชนิดน้ำ) จำนวน [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยว [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕๓ [ 27 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้า [ 16 เม.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบั [ 5 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๖ ราย [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาว /ดำ) จำนวน ๔ เครื [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๕ [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกี่ยรติ บริเวณเกาะกลางถนนช [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธี [ 4 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 14 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]

 
       
 
   
นบ 0023.3/ว 1726 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว1761 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว 93 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/387 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบพ.ศ. 2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1749 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(2019 COVID-19)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.1/ว 385 เร่งรัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว371 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว384 การโอนเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว1704 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว1735 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 1736 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1675 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว369 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่1 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว369 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่1 หัวข้อ รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว1703 อขยายเวลการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี(CM)ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ0023.1/ว1705 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.5/ว 1702 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.5/ว 6994 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว1678 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว1676 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 5 พ.ค. 2564 ]  
 
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 4,509,344 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875
 

facebook
อบต.คลองพระอุดม

facebook
อบต.คลองพระอุดม
อบต.คลองพระอุดม