หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดสะพานสูง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองพระอุดม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองก่อน [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


ประชุมหารือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 ณ.ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปา [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 


คุณนนท์ ร้านอาหารทาราเล ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ 85% แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระ [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


องค์การบริหารส่วนคลองพระอุดมร่วมกับโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลคลองพระอุดม และอสม.ตำบล [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดแตกร้าว [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ยื่นคำขอตามประกาศกรมการป [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วค [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือ [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรี [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 163 
ประกาศแผนประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
 
 
 
 
 
   
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
 
       
 
 
 
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 837  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 99  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 402  ตอบ 2  
 
   


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชา [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ ขนาดไม [ 25 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7651 น [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุร [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุรี [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิต [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองค [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 20 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ [ 19 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) [ 19 ธ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเ [ 18 ธ.ค. 2562 ]ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง [ 18 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ น [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7651 นนทบุรี [ 12 ธ.ค. 2562 ]

 
       
 
   
นบ 0023.3/ว 1500 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1499 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1495 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 เพิ่มเติม [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว1497 การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว1498 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว368 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1496 การประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 1 เมษายน 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว363 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดห้วงเวลาในการโอนและรับโอนข้าราชการฯ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว 361 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 355 สำรวจและการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา  [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 356 โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 360 สำรวจโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว354 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว1451 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1452 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 1449 ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.Automated QA สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
นบ0023.1/ว350 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 [ 24 มี.ค. 2563 ]   
นบ0023.3/ว1380 ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท. [ 24 มี.ค. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว 1401 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ  [ 24 มี.ค. 2563 ]   
นบ 0023.3/ว1450 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment เพิ่มเติม [ 24 มี.ค. 2563 ]   
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 2,987,086 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875