หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม

วัดบางจาก

วัดสะพานสูง

วัดโปรดเกษ

วัดท้องคุ้ง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 
 


ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และ นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคล [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ขอขอบคุณ นายนิสิต นวลละออ สมาชิกสภาจังหวัดนนทุบ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 25 


วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ร่วมกับ สถานีต [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


ซ่อมถนนทางลาดชันที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนทางเดินเท้าซอยบ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำ [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


ทำคันชะลอความเร็วและอุดรอยแตกร้าวชำรุดของขอบผิวจราจรทางเดินเท้า บริเวณศาลเจ้า หม [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ และฌาปนกิจศพ มารดาของนางสาวกาญจนา [ 17 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ก [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้เรือในการสัญจรทางน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
การนำส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดโ [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกา่ศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีก [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 🔈สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงาน [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์รหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศเรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญั [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฏหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงคว [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เปิดรับลงทะเบียนสำหรับร้านค้าโครงการค [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
 
 
 
 
 
   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
 
       
 
 
 
น้ำเสียจากรถขยะ (3 ก.ค. 2564)    อ่าน 94  ตอบ 2  
เบอร์โทร 025017875 ไม่มีคนรับสาย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 180  ตอบ 3  
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 116  ตอบ 1  
 
   


โครงการปรับปรุงถนนซอยจารุศังข์ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอ [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนบ้านแหลมกลาง (จากบริเวณวงเวียนพร [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากป [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบีย [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซืื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมสนันสนุนการค [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง จำนวน ๘๐ ชุด [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพ [ 1 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพแวดล้อม [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยว [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาลตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โด [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามส [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 ส.ค. 2564 ]

 
       
 
   
นบ 0023.3/ว 771 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นให้อปท.ทราบ  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว 3434 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2 )  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.4/ว3431 การรายงานและบันทึกข้อมุลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.4/ว3433 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของอบต.  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว768 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 ให้อปท. ทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.) ตามระบบ KTB  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.2/ว162 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2564 ผ่าน ระบบ Application Zoom  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.2/ว162 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.5/ว768 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ยกเว้น อบจ.) ตามระบบ KTB  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.4/ว763 กรอกแบบสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.4/ว763 กรอกแบบสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/14661 ขอความอนุเคราะห์เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว3418 ขอความอนุเคราะห์เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.4/ว762 ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.4/ว3389 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.4/ว3388 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว759 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.5/ว3382 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว3383 ผลการนับคะเเนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว3376 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว3374 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
 
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 8,557,676 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875
 

facebook
อบต.คลองพระอุดม

facebook
อบต.คลองพระอุดม
อบต.คลองพระอุดม