หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 


วัดปากคลองพระอุดม
 


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำอ [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 


นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตราการป้องกันการทำลายป้าย [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประการแผนการจัดหาพัสดุกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญั [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนั [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 91 
คู่มือ มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาด ของโรค [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 94 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาท [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแห [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รั [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
 
 
 
 
 
   
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
 
       
 
 
 
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 12  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 906  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 139  ตอบ 1  
 
   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 14 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยเกษตรสัมพันธ์ [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสน [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า จำนวน [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขท [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมโป๊ะ ซอยท่าใหม่ หมู่ ๑ ตำบลค [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้าง่ซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๑๔๑ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ น [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนบ้านทุกแบบที่ยื่นอนุญาตก่อสร้ [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเล [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โด [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการคลองสวยน้ำใสใ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพ [ 19 ส.ค. 2563 ]

 
       
 
   
นบ0023.2/ว219 ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วรตำบลจังหวัดนนทบุรี  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1058 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโลหิตจางในแม่และเด็กจังหวัดนนทบุรี  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว4201 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว4199 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว4184 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท. ประจำปี 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.2/ว4177 การคัดเลือกกรรการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดอง  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.1/ว1055 การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Smart Nation: Strategies, Opportunities and Cybersecurity Management  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.1/ว1051 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.3/ว4163 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว4096 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว1033 การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563 รุ่นที่ 5, 6  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว1037 การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563 รุ่น 8, 7, 14, 13, 15  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว4148 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.5/ว1047 ตรวจสอบการคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่าเงินของแต่ละหน่อยงานภายใน  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
นบ0023.4147 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1050 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1010 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1049 การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4146 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
นบ002.3/ว4145 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 3,473,723 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875