หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณบ้านแ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 


องค์หารบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด บริเวณเรือน [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 


นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณะ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 


องค์การบริหหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาริมถนนบริเวณถนนเกษตรอุดม [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการลงแอทฟัลท์ ซ่อมแซมพื้นถนนและไหล่ทางที่ [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนและที่ยื่นล้ำออกมากีดขวา [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ปีงบประมาณ [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิ [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตราการป้องกันการทำลายป้าย [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประการแผนการจัดหาพัสดุกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรือง ริบหลักประกัน [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เผยแพร่บทความตามพระราชบัญญั [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนั [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
คู่มือ มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาด ของโรค [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 111 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาท [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 95 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแห [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
 
 
 
 
 
   
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 
       
 
 
 
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 918  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 152  ตอบ 1  
 
   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 14 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยเกษตรสัมพันธ์ [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสน [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า จำนวน [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขท [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมโป๊ะ ซอยท่าใหม่ หมู่ ๑ ตำบลค [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้าง่ซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๑๔๑ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ น [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนบ้านทุกแบบที่ยื่นอนุญาตก่อสร้ [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเล [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โด [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการคลองสวยน้ำใสใ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพ [ 19 ส.ค. 2563 ]

 
       
 
   
นบ0023.2/ว1196 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/ว1195 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน การประมาณราคา กำหนดราคา การจัดจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1-4  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.1/ว4584 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program YLP ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1185 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1126 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.3/ว1184 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.2/4583 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
นบ0023.5/ว1186 การรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคาล  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4556 แนวทางการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4566 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ2564  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4555 เงินสนับสนุนโครงการ  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/1179 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.2/1180 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 84 กลับต้นสังกัด  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4553 รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว1176 การแตั่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.3/ว4543 ส่งข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4521 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว4519 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.4/ว4496 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
นบ0023.5/ว1156 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 3,589,298 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875