หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม

วัดบางจาก

วัดสะพานสูง

วัดโปรดเกษ

วัดท้องคุ้ง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ขอขอบคุณ นายนิสิต นวลละออ สมาชิกสภาจังหวัดนนทุบ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 50 


วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ร่วมกับ สถานีต [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 58 


ซ่อมถนนทางลาดชันที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนทางเดินเท้าซอยบ้านแหลมกลาง หมู่ที่ 4 ตำ [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
 
 
   
 
ประกาศคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเก [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศศูนย์การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหว [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้อำนวยกาศการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง กำหนดส [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการงานทะเบียน และบัตรประชาชน เพื่อปรับปรุงระบบ [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
 
 
 
 
 
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
       
 
 
 
น้ำเสียจากรถขยะ (3 ก.ค. 2564)    อ่าน 149  ตอบ 2  
เบอร์โทร 025017875 ไม่มีคนรับสาย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 202  ตอบ 3  
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 124  ตอบ 1  
 
   


จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโคร [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างทำป้ายประกาศผลนับคะแน [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเจ้าพนักงาน [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิ [ 4 พ.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำ [ 28 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โคร [ 27 ต.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 26 ต.ค. 2564 ]ซื้อทรายถม จำนวน ๓๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันเหตุอุทกภัยเพิ่มเติม (กระ [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยจารุศังข์ ๒ หมู่ท [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านแหลมกลาง (จากบริ [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างขออนุมัติซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8 [ 20 ต.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคุ่มือเกี่ยวกั [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการจัดการเ [ 14 ต.ค. 2564 ]

 
       
 
   
นบ0023.5/ว4488 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว1012 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตาฐานความปกติใหม่ (New Normal)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว1013 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย CHIANRAI FLOWER AND ART FESTIVAL [ แนบ1 ]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว4428 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว1004 ส่งสำเนาประกาศกระทระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว4431 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4457 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4455 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว4454 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.1/ว 1008 การมอบหมายภารกิิจหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมเพื่องในโอกาศในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว205 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานสส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4429 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1005 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1006 ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว997-998 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว4396 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นบ0023.5/ว4427 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นบ0023.3/ว996 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการรายงานผลการกู้เงิน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 และไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นบ 0023.3/ว993 ขอรายชื่อผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน สำหรับร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบประปาหมู่บ้านของ อปท. ระดับจังหวัด  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
นบ0023.1/ว992 ขอส่งหนังสือคุณธรรม นำทาง สร้างสังคม  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
 
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 8,717,954 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875
 

facebook
อบต.คลองพระอุดม

facebook
อบต.คลองพระอุดม
อบต.คลองพระอุดม