หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดสะพานสูง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองพระอุดม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนที่ยื่นล้ำออกมา [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการลงแอทฟัลท์ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเเตกร้าว บ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 


องค์การบริการส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการเก็บป้ายข้างทาง บริเวณริมถนนสาธารณะ หม [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


ประธานอสม.หมู่ 2,3,5,6 ที่ได้ประสานขอถุงยังชีพจากมูลนิธิเพื่อนหญิง โดยนายสนิท นว [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนนที่ยื่นล้ำออกมา [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเ [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รั [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 89 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 285 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ยื่นคำขอตามประกาศกรมการป [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วค [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่สนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคร [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 17 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
 
 
 
 
 
   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
 
       
 
 
 
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 851  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 109  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 417  ตอบ 2  
 
   


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิ [ 16 เม.ย. 2563 ]ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะ [ 16 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบ [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดย [ 10 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโ [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโ [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุม [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชา [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้นปรับอากาศ ขนาดไม [ 25 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7651 น [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 21 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุร [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๘ นนทบุรี [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพระบบดิจิต [ 12 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองค [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 30 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 30 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 20 ธ.ค. 2562 ]

 
       
 
   
นบ 0023.3/ว 2382 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 530 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้ [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 2383 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 2381 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว2386 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิท - 19 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว2313 การดำเนินมาตราการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของ อปท.  [ 21 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.2/ว525 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 21 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว520 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจและประเมินตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคโคโรนาไวรัส Covid - 19 ตามโปรแกรม Thai Stop Covid [ 21 พ.ค. 2563 ]     
นบ 0023.3/ว 523 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.1/ว2312 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลด้วยโปรแกรมซูม ZOOM [ 20 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว2310 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.5/ว1590 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.  [ 20 พ.ค. 2563 ]     
นบ0023.3/ว516 การสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวัง และระบบการแจ้งเตือน [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.3/ว2309 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้สสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.2/ว65 1-ส่งประกาศ ก.อบต. จังหวัดนนทบุรี  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.2/ว65 2-ส่งประกาศ ก.อบต. จังหวัดนนทบุรี  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.2/ว65 3-ส่งประกาศ ก.อบต. จังหวัดนนทบุรี  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.2/ว65 4-ส่งประกาศ ก.อบต. จังหวัดนนทบุรี [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.2/ว75 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]   
นบ0023.5/ว527 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  [ 19 พ.ค. 2563 ]   
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 3,164,213 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875