หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดสะพานสูง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองพระอุดม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 


ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม จัดประชุมสมาชิกชมรมฯ เดือนพฤศจิกา [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 


คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงานกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรี [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 97 
ประกาศแผนประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่ว [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอร [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 104 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 243 
ประชาสัมพันธ์การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 217 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมา [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 171 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 207 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุด [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 157 
ผักตบชวา สร้างปัญหาจริงหรือ? [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 248 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ในรอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 207 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 178 
 
 
 
 
 
   
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
 
       
 
 
 
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 550  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้ว (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 358  ตอบ 2  
 
   


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยสำหรับเด็กเล็ [ 28 พ.ย. 2562 ]จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81- [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕ [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๙๕ [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ [ 31 ต.ค. 2562 ]จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง [ 30 ต.ค. 2562 ]จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมผลไม้และขนมไทยสำหรั [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9953 นนทบุรี [ 29 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟั [ 8 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ นนทบ [ 3 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน [ 3 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเ [ 2 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.ยกระ [ 2 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในพื้นที่ตำบลคลองพระ [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ประจำทาง)สองชั้นปรับอากาศ เดิ [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค [ 17 ก.ย. 2562 ]

 
       
 
   
นบ0023.5/ว4750 ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5907 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร งวดที่ 1  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5907 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาบุตร งวดที่ 1  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ 0023.3/ว 5871 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5869 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5870 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1378 ขอแจ้งรายชื่อผู็เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1- 8 และขยายเวลาในการชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34 ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปี พ.ศ.2563  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1379 ปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท.ระดับสูง  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/1380 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของ อปท.ระดับสูง รุ่นที่ 1 - 3 [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว5906 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. ปี พ.ศ. 2563  [ 6 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5868 การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5905 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5879 การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดนนทบุรี  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5878 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว5877 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว5872 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราขการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/1363 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
0023.3/ว 1370 การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.4/ว5828 การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีราษฎรไม่ถึง 25 คนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1357 ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]   
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 2,609,489 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875