หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดปากคลองพระอุดม
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตรสัมพันธ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเพลิงไหม้บริเ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประกาศการประปานครหลวง จะทำก [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง โ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การสำรวจที่ดินและปลูกสร้างองค์การบ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราช [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการลดและป้องกันฝุ่นละอองในพื้น [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 3 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
คำสั่งและประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง สำนักงาน กกต. เชิญชวนให้ใช้ [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์กา [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม กำจัดผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่น บริเวณคลองพระอุดม [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
 
 
 
 
 
   
การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว460  [ 8 มี.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว462 [แบบสรุปรายงาน] [บัญชีรายชื่อ]  [ 8 มี.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว451  [ 8 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
 
       
 
 
 
เบอร์โทร 025017875 ไม่มีคนรับสาย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 3  
ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 51  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเลี้ยงสุนัขของคนในชุมชนค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 979  ตอบ 1  
 
   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 14 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ [ 18 ก.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยเกษตรสัมพันธ์ [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสน [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า จำนวน [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขท [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมโป๊ะ ซอยท่าใหม่ หมู่ ๑ ตำบลค [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้าง่ซ๋อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๑๔๑ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๖๕๑ น [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมไทยและผลไม้สำหรั [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนบ้านทุกแบบที่ยื่นอนุญาตก่อสร้ [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเล [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โด [ 20 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธี [ 20 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการคลองสวยน้ำใสใ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำ [ 19 ส.ค. 2563 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพ [ 19 ส.ค. 2563 ]

 
       
 
   
นบ0023.2/ว854 แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.5/ว754 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว221 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างรุ่นที่20,22-40  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว831 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว222 การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว812 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอปท.  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว811 กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว810 ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว775  การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ  [ 3 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.2/ว218  การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556และประจำปี2557  [ 3 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.5/ว163 การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2563  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว750 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562ฯ  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว750 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562ฯ  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.1/ว755 ขอความร่วมมือประเมิณความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว756 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว211 การจัดตั้งชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว208 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.3/ว207 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.4/ว209 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นบ0023.2/ว753 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
 
       
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 3,932,244 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875