หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะ ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยกำหนดให้เจดีย์วัดสะพานสูงเป็นตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เนื่องจากเป็นตำบลที่มีวัดสะพานสูงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปากเกร็ด โดยอยู่ห่างจากอำเภอปากเกร็ด ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,500 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1 บ้านวัดบางจาก 312 319 199 631  
  2 บ้านลำพูลาย 315 334 191 646  
  3 บ้านแหลมฝั่งเหนือ 318 308 249 626  
  4 บ้านแหลมกลาง 784 946 621 1,730  
  5 บ้านปากคลองพระอุดม 279 327 229 606  
  6 บ้านคลองพระอุดม 500 548 477 1,048  
    รวม 2,508 2,782 1,966 5,290  
(ที่มาสำนักทะเบียน กรมการปกครอง) ข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด   5,290   คน    แยกเป็น
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,966    ครัวเรือน

ชาย     2,508    คน คิดเป็นร้อยละ   47.41

หญิง   2,782    คน คิดเป็นร้อยละ    52.59
 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน , มังคุด,
กระท้อน, ส้มโอ ฯลฯ ต่อมาสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง น้ำในลำคลองเน่าเสีย และประชาชนขายที่ดินให้กับนายทุนคนรุ่นหลังก็นิยมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพอื่น ๆ เช่น อาชีพรับจ้าง และค้าขายี
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองพระอุดม พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภาคกลาง อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณปริมณฑลสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปริมณฑล ในปัจจุบันพื้นบางส่วนเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการบ้านจัดสรรสำหรับที่อยู่อาศัย และบางส่วนก็เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีความแตกต่างของ ระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศซึ่งมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอ ตลอดพื้นที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 29.1 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 40.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 9,214,022 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875